saskia-nieboer >> Contact en algemene voorwaarden

Contact en algemene voorwaarden

De Groene Zon / Saskia Nieboer

E-mail:
saskianieboer@gmail.com 

Telefoon:

050-5491848 / bgg: 050-5424688 (privé)

en vanuit het buitenland: 0031 50 5491848


Schriftelijk:

De Groene Zon / Saskia Nieboer

Beijumerweg 20,

9737AD Groningen Nederland


Betalen:

Ons nieuwe rekeningnummer is: NL30TRIO 0212334050 t n v De Groene Zon, Groningen

Overige informatie

Lidmaatschappen:

  • Lid van de NVF, de Nederlandse Vereniging voor Fytotherapie
  • Lid van V en VN: de Nederlandse Vereniging voor verplegenden en verzorgenden, afdeling complementaire zorg
  • Kamer van Koophandel: 02090301

BTW: NL020562202B01ALGEMENE VOORWAARDEN VAN KRUIDENSTUDIECENTRUM DE GROENE ZON

 

Artikel 1 Definities

In deze algemene voorwaarden wordt kruidenstudiecentrum De Groene Zon  aangeduid met de Groene Zon.

 

Artikel 2 Toepasselijkheid van deze voorwaarden

Deze voorwaarden gelden voor iedere aanbieding en iedere overeenkomst tussen de Groene Zon en een cursist of opdrachtgever tenzij anders is overeengekomen.

 

Artikel 3 Inschrijving en bedenktijd

1.    Inschrijving voor een cursus gebeurt door middel van het inleveren van een inschrijfformulier. Na inlevering van het formulier heeft de toekomstige cursist 14 dagen de tijd om de inschrijving te annuleren, tenzij anders overeengekomen of aangegeven.

2.    Voor overige activiteiten zoals lezingen en workshops geldt dat een overeenkomst tussen de Groene Zon en een opdrachtgever tot stand komt door toezending van de door de opdrachtgever en de Groene Zon ondertekende schriftelijke opdrachtbevestiging

 

Artikel 4 Uitvoering van de overeenkomst

1.   Met de totstandkoming van een overeenkomst verplicht de Groene Zon zich, zich naar beste inzicht en vermogen in te spannen, overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap en de opdracht conform de offerte uit te voeren.

2.   Vragen die de cursist dan wel opdrachtgever stelt aan de Groene Zon worden binnen 2 weken schriftelijk of mondeling afgehandeld.

3.   De Groene Zon heeft het recht een cursus te annuleren of een deelnemer te weigeren. In deze gevallen heeft de cursist / opdrachtgever recht op terugbetaling van het volledige aanbetaalde bedrag.

 

Artikel 5 duur van de overeenkomst

1. De overeenkomst wordt aangegaan voor bepaalde tijd (meestal de duur van de cursus), tenzij partijen uitdrukkelijk en schriftelijk anders overeenkomen.

2. Mocht de Groene Zon door onverhoopte omstandigheden niet in staat zijn de gemaakte afspraken na te komen, dan gaat artikel 12.7 in werking.

 

Artikel 6 Wijziging van de overeenkomst

Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat het voor een behoorlijke uitvoering noodzakelijk is de te verrichten werkzaamheden te wijzigen of aan te vullen, zullen partijen tijdig en in onderling overleg de overeenkomst dienovereenkomstig aanpassen. Bij wijzingen wordt dit schriftelijk bevestigd.

 

Artikel 7 Annulering en verhindering

1.   Annulering van een cursus waarvoor men zich heeft ingeschreven dient schriftelijk te geschieden. De datum van de poststempel van dit schrijven geldt als bepalend inzake de aanzegdatum. Voor sommige cursussen gelden andere annuleringsvoorwaarden welke te vinden zijn op de informatiefolder van de desbetreffende cursus.

2.   In geval van verhindering is de deelnemer in sommige gevallen gerechtigd een vervanger te sturen. Dit dient in nauw overleg met de docent te gebeuren.

Ook is het in sommige gevallen mogelijk om in overleg een les op een ander tijdstip in te halen.

3.   In alle andere gevallen geldt dat een gemiste les toch betaald dient te worden.

 

Artikel 8 Geheimhouding/ privacy

1.    Beide partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van de cursus / overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk indien dit door de andere partij is medegedeeld of  voortvloeit uit de aard van de informatie.

2.    Alle persoonlijke gegevens van deelnemers en instellingen worden vertrouwelijk gebruikt en niet kenbaar gemaakt aan derden.

 

Artikel 9 Intellectueel eigendom

1.    De Groene Zon behoudt  zich de rechten en bevoegdheden voor die haar toekomen op grond van de auteurswet.

2.    Alle door de Groene Zon geschreven en verstrekte stukken (readers, cursusmateriaal, software, enz.) zijn uitsluitend bestemd om te worden gebruikt door de cursist / deelnemer en mogen niet zonder voorafgaande toestemming van de Groene Zon worden verveelvoudigd, openbaar gemaakt, of ter kennis van derden worden gebracht, tenzij sprake is van een andere auteursrechthebbende op het werk.

3.    De Groene Zon behoudt het recht de door uitvoering van werkzaamheden toegenomen kennis voor andere doeleinden te gebruiken, voor zover geen vertrouwelijke informatie ter kennis van derden wordt gebracht.

 

Artikel 10 Gebreken, klachttermijnen

1.    Klachten over de verrichte werkzaamheden en/of geleverde diensten dienen door de cursist of opdrachtgever uiterlijk 14 dagen na voltooiing van werkzaamheden schriftelijk en gemotiveerd aan De Groene Zon te worden gemeld. (Zie ook klachtenreglement.)

Dit geld ook wanneer de Groene Zon in gebreke blijft met het verrichten van werkzaamheden.

2.    Indien een klacht gegrond is, zal de Groene Zon de werkzaamheden alsnog verrichten zoals overeengekomen, tenzij dit inmiddels voor de opdrachtgever aantoonbaar zinloos is geworden. Dit laatste dient door de opdrachtgever schriftelijk kenbaar te worden gemaakt.

3.    De Groene Zon is slechts aansprakelijk binnen de grenzen van artikel 13.

 

Artikel 11 Honorarium

Tenzij anders vermeld geldt voor overeenkomsten met de Groene Zon dat voor de geleverde diensten een bepaald bedrag of  honorarium wordt vastgesteld.  Daarnaast kunnen materiaal- en reiskosten worden berekend.

 

Artikel 12 Betaling

  1. De betalingstermijn is 14 dagen na factuurdatum.

2.    In overleg is betaling van de gehele vordering in termijnen mogelijk. Dit zal meestal geschieden door middel van een automatische overschrijving. Per deeltermijn kan De Groene Zon indien gewenst aan de opdrachtgever een deelfactuur sturen. Opdrachtgever dient iedere deelfactuur binnen 14 dagen na factuurdatum te voldoen.

3.    Bij niet stipte nakoming van de overeengekomen deeltermijnen komt de overeenkomst tot deelbetalingen te vervallen en kan opdrachtgever hier geen aanspraak meer op maken. De resterende vordering wordt dan in één keer opeisbaar.

4.    Bij overschrijding van de betalingstermijn is opdrachtgever in verzuim. Met ingang van de datum waarop het verzuim in is ingetreden heeft de Groene Zon het recht over het openstaande deel van de vordering een bedrag van 3% per maand  aan rente te rekenen.

5.   Indien opdrachtgever met betaling dan wel met de nakoming van enige andere verplichting uit een overeenkomst in verzuim is, is de Groene Zon gerechtigd zonder gerechtelijke tussenkomst over te gaan tot gehele of gedeeltelijke ontbinding van die overeenkomst, zulks onverminderd het recht van de Groene zon om schadevergoeding te vorderen.

6.   Zowel de Groene Zon als de cursist of opdrachtgever zijn gerechtigd deze overeenkomst onmiddellijk te beëindigen indien

de andere partij surseance van betaling heeft aangevraagd of in staat van faillissement verklaard is, dan wel- in het geval de opdrachtgever een natuurlijk persoon is- onder curatele is gesteld of overlijdt.

Gerechtelijke en incassokosten worden indien van toepassing gevorderd overeenkomstig de geldende c.q. gebruikelijk tarieven.

7.   mocht de Groene Zon haar verplichtingen niet na kunnen komen door ziekte of andere onvoorziene omstandigheden, dan krijgt de Groene Zon 30 dagen de tijd om met een voorstel of een oplossing te komen. Dit kan behelzen uitstel of verschuiven van lessen naar een later tijdstip of tijdelijke vervanging door een andere docent. Indien de Groene Zon in gebreke blijft met het presenteren van een oplossing of er geen overeenkomst over de oplossing gevonden wordt tussen beide partijen, zal te veel betaald cursusgeld gerestitueerd worden, te rekenen vanaf de datum dat de Groene Zon in gebreke bleef.

 

Artikel 13 Aansprakelijkheid

Indien de Groene Zon aansprakelijk is, dan is die aansprakelijkheid als volgt begrensd:

1.   Deelname aan de lessen en gebruik en toepassing van lesmateriaal gebeurt vrijwillig en is voor eigen risico. De Groene Zon aanvaardt geen aansprakelijkheid voor effecten van lesmateriaal op de cursusdeelnemers of derden.

2.    Voor het overige is de aansprakelijkheid van de Groene Zon, voor zover deze door haar aansprakelijkheidsverzekering wordt gedekt, beperkt tot het bedrag van de door de verzekeraar gedane uitkering. Indien de verzekeraar in enig geval niet tot uitkering overgaat of schade niet door de verzekering wordt gedekt, is de aansprakelijkheid van de Groene Zon beperkt tot tweemaal de factuurwaarde van de opdracht, althans dat gedeelte van de opdracht waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.

3.    De in deze voorwaarden opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet indien de schade te wijten is aantoonbare opzet of grove schuld van De Groene Zon

4.    De Groene Zon is nimmer aansprakelijk voor gevolgschade.

 

Artikel 14 Overmacht

1.    Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan naast hetgeen daaromtrent in de wet en de jurisprudentie wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken, waarop de Groene Zon geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor de Groene Zon niet in staat is haar verplichtingen na te komen..

2.    De Groene Zon heeft het recht zich op overmacht te beroepen, indien de omstandigheid die (verdere) nakoming verhindert, intreedt nadat de Groene Zon haar verbintenis had moeten nakomen.

3.    Tijdens overmacht worden de verplichtingen van de Groene Zon opgeschort. Indien de periode waarin door overmacht nakoming van de verplichtingen door gebruiker niet mogelijk is langer duurt dan 2 maanden zijn beide partijen bevoegd de overeenkomst te ontbinden zonder dat er in dat geval een verplichting tot schadevergoeding bestaat.

4.    Indien de Groene Zon bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen is zij gerechtigd het reeds uitgevoerde c.q. uitvoerbare deel afzonderlijk te factureren en is de opdrachtgever gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijk contract.

 

Artikel 15 klachten en geschillen

1.    Geschillen worden in eerste instantie besproken door beide partijen. De Groene Zon zal er alles aan doen om binnen 14 dagen na het bekend worden van de klacht tot een voor beide partijen passende oplossing te komen.

Alle klachten worden met de grootst mogelijke vertrouwelijkheid en aandacht behandeld.

2    Indien beide partijen er niet uit komen, zullen de klachten binnen 30 dagen worden voorgelegd aan een onafhankelijke klachtencommissie.  Deze bestaat uit B.P. Kievit en G. Andriol, beide woonachtig te Groningen. Deze commissie heeft het recht beide partijen te horen en binnen 30 dagen te komen met een schikkingsvoorstel. De commissie registreert iedere klacht schriftelijk en bewaart hiervan een afschrift gedurende 5 jaar.

3.   Indien bemiddeling door de klachtencommissie niet leidt tot opheffing of regeling van het geschil zal het geschil worden beslecht door de bevoegde rechter in het gebied waar de Groene Zon gevestigd is. Het oordeel door de rechter is bindend.

4.   Op overeenkomsten tussen de Groene Zon en de opdrachtgever is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing.

 

Artikel 16 copyright ©

1.    Het copyright voor alle publicaties en al het schriftelijke lesmateriaal, uitgegeven door de Groene Zon, ligt bij de auteur, Saskia Nieboer

2.    Het copyright voor alle recepten, uitgegeven door de Groene Zon, ligt bij degene die ze ontwikkeld heeft; Saskia Nieboer

 

Upgrade a.u.b. naar een nieuwere Internet Explorer versieof installeer een andere browser zoals:

Helaas, deze site is niet ontworpen voor verouderde Internet Explorer versies en de gevraagde inhoud zal daarom niet worden getoond.

Please upgrade your version of Internet Exploreror install another browser like:

Sorry, but this site is not designed for out-of-date Internet Explorer versions and for this reason the content will not be shown.